Legalizacija

Legalizacija


LEGALIZACIJA – POSTUPAK OZAKONJENJA OBJEKTA

Legalizacija – postupak ozakonjenja objekata omogućava da se nelegalno izgrađeni objekat uvede u zakonske okvire, ucrta u katastar i upiše u zemljišne knjige.

Postupak podrazumeva nekoliko koraka:

Prvi korak je prijava za legalizaciju.

Ako nemate prijavu po ranijem zakonu potrebno je da sačekate Građevinskog inspektora ili da se sami prijavite službi Građevinske inspekcije nadležne lokalne samouprave. Građevinski inspektor piše prijavu i šalje je nadležnom organu za postupak legalizacije.

Drugi korak je izrada tehničke dokumentacije. U saradnju sa geodetskom firmom „GEO MB“ iz Zemuna nudimo Vam i izradu elaborata geodetskih radova. Izveštaj o zatečenom stanju objekta koji Vam je takođe potreban, naša agencija Vam nudi i tu vrstu usluge.

Izveštaj o zatečenom stanju objekta se dostavlja nadležnom organu za poslove ozakonjenja.

Treći korak je podnošenje poreskih prijava za porez na nepokretnost koja je predmet ozakonjenja.

Četvrti korak je uplata takse.

Taksa za ozakonjenje je utvrđena zakonom o ozakonjenju objekata.

Za stambene objekte:

  • do 100m2 taksa za ozakonjenje iznosi 5.000 dinara,
  • od 100m2 do 200m2 taksa za ozakonjenje iznosi 15.000 dinara,
  • od 200m2 do 300m2 taksa za ozakonjenje iznosi 20.000 dinara,
  • preko 300m2 taksa za ozakonjenje iznosi 50.000 dinara.

Za komercijalne objekte:

  • do 500m2 taksa za ozakonjenje iznosi 250.000 dinara,
  • od 500m2 do 1.000m2 taksa za ozakonjenje iznosi 500.000 dinara,
  • od 1.000m2 do 1.500m2 taksa za ozakonjenje iznosi 1.000.000 dinara,
  • preko 1.500m2 taksa za ozakonjenje iznosi 3.000.000 dinara.

Peti korak je preuzimanje rešenja.

Šesti korak je upis u katastar.

Danom pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju stiču se uslovi za upis prava svojine u katastar. Nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja elaborat geodetskih radova i primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.
Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje o kućnom broju i vrsi upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta.

Ovim je procedura završena i objekat je ozakonjen i upisan u katastar nepokretnosti.

Webmaster tool activated by Webmaster Tools Plugin from LionScripts.com.